เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานวันรณรงค์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ภายใต้

admin2

เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานวันรณรงค์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่.หอประชุมบ้านน้ำแก่น หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  โดยมี นายศักดิ์สิทธิ  ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564 พร้อมด้วยนายประดิษฐ ธนะข้วาง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมตัวแทนเกษตรกร อำเภอนาน้อย เวียงสาบ้านหลวงและอำเภอภูเพียง จำนวน 160 คนเข้าร่วมงานภายใต้การตรวจเข้มของเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลน้ำแก่นในคัดกรองการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19  จากนั้นประธานและผู้ร่วมงานร่วมกันลงแปลงถั่วเหลืองพืชตระกูลถั่วในแปลงสาธิตเพื่อเพื่อความมั่นคงด้านอาหารต่อไป

เกษตรจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงพืชตระกูลถั่วว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อยช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่วมีไม่เพียงพอ และมีแนวโน้มลดลงตามพื้นที่การเพาะปลูก จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สูญเสียเงินออกนอกประเทศปีละเป็นจำนวนมาก
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้านายศักดิ์สิทธิ  ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน  กล่าวว่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและรู้จักประโยชน์พืชตระกูลถั่ว  กระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกรในชุมชนและผู้สนใจ  โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 ฐานประกอบด้วย ฐานที่ 1 ฐานลดต้นทุนการผลิต พืชตระกูลถั่ว โเบวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน ฐานที่ 2 ฐานการพัฒนาคุณภาพการผลิต พืชตระกูลถั่ว)โดยวิทยากรจากกรมวิชาการฐานที่ 3 ฐานการจัดการศูตรพืช ชตระกูลถั่ว ให้การเรียนรู้โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน  ฐานที่ 4 ฐานการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเป็นวิทยากร  ฐานที่ 5 ฐานการเชื่อมโยงการตลาด โดยวิทยากรการสำนักงานพานิชจังหวัดน่านและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะหมุนเวียนในแต่ละสถานี เพื่อให้คำแนะนำและองค์ความรู้แก่เกษตรกรจนเกิดความเชื่อมั่น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

โทร.0848084888

Next Post

อุบลราชธานี....นายอำเภอเดชอุดม ประชุมคณะทำงานการกลั่นกรองความ

Post Views: 406 อุบลราชธานี….นายอำเภอเดชอุดม […]

ข่าวภูธร