องคมนตรี ปธ.กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม

admin2

องคมนตรี ปธ.กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 จังหวัดแพร่ โดยมี นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โดยทางโรงเรียนได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างโดม บริเวณหน้าเสาธง เพื่อกันแดดกันฝนแก่นักเรียน, ของบประมาณบ้านพักที่คงค้าง, ขอบ้านพักนักเรียนและบ้านพักนักเรียนชั่วคราวเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน และของบประมาณในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาทดแทนการใช้ไฟฟ้า ซึ่งพบว่าโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายเรื่องของพลังงานไฟฟ้าสูง จากนั้น องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมทักษะอาชีพของนักเรียน ตามแหล่งเรียนรู้ เช่น ขนมอบ และเบเกอรี่ ผ้าปักชาวเขา ผ้าด้นมือ ผ้าทอซาโอริ พรมเช็ดเท้า อาชีพเสริมสวย และผ้าย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้เรียนรู้และสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพได้จริง เพื่อจำหน่ายและบริการชุมชน สามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพติดตัวของเด็กนักเรียนอีกด้วย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ทั้งหมด 289 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ โดยมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 515 คน และมีข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น 73 คน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

นอ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง ร่วมพบปะให้กำลังใจและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลาด

Post Views: 200 นอ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง ร่วมพบปะใ […]

ข่าวภูธร