พช.แพร่ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมระบบ e-donation ในการรับบริจาคกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 2564

admin2

พช.แพร่ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมระบบ e-donation ในการรับบริจาคกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 2564

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 10 มีนาคม 2564 น.ส.ชินทร งบของ สรรพากรอำเภอเมืองแพร่ ได้ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เรื่อง ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donation เพื่อเป็นอีกช่องทางในการรับบริจาคกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์หลักของ E-Donation เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาค ที่บริจาคเงินผ่าน หน่วยรับบริจาค ได้แก่ ศาสนสถาน สถานศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศล สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ผู้เสียภาษีไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพราะกรมสรรพากรมีข้อมูลการบริจาคอยู่แล้ว ตรวจสอบได้ผ่าน เว็บไซต์กรมสรรพากร http: edonation.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง และได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น ส่วนหน่วยรับบริจาค มีประโยชน์ตรงที่ ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ และไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการ

บริจาค ถ้าผู้บริจาคอยากได้ ใบรับเงินบริจาค หน่วยรับบริจาคที่บันทึกข้อมูลแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ได้ทันที นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังและทดลองปฏิบัติระบบดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.เชียงราย ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

Post Views: 372 จ.เชียงราย ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ […]

ข่าวภูธร