พ่อเมืองแพร่ ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการหมู่บ้าน และเปิดการแข่งขัน

admin2

พ่อเมืองแพร่ ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการหมู่บ้าน และเปิดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ลงพื้นที่บ้านวังวน หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน โดยบ้านวังวน หมู่ 3 มีนายอภิชัย อุ่นตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หรือหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2563 ของจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2564 พร้อมแสดงความยินดีกับหมู่บ้านวังวนที่ได้รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  และขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกคนที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน” มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และสติปัญญา และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่พึ่งให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ช่วยกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ทั้งของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และของจังหวัดแพร่จนบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นในช่วงบ่าย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 ของอำเภอสูงเม่น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นำส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสูงเม่น เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ เปตอง ฟุตบอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน

ทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน รู้และเข้าถึงข้อมูลสภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2486 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติตามหน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ นอกจากนั้นยังเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน เสมือนเป็น คณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้าน จากบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จังหวัดแพร่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยการมุ่งเน้นและส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านทั้ง 708 แห่ง กว่า 15,052 คน อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำในหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน จำนวน 3,540 คน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

กฤษฏา คงคะจันทร์ หน.ผู้ตรวจราชการ กท.วัฒนธรรม ประธาน การประชุมชี้แจง

Post Views: 188 กฤษฏา คงคะจันทร์ หน.ผู้ตรวจราชการ […]

ข่าวภูธร