สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

admin2

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)
วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ณ แปลงนาสาธิตต้นแบบการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดพิจิตร ปี 2564 ณ ศูนย์บ่มเพาะ Young Smart farmer สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริม ให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดพิจิตร ปี 2564 สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ที่สถานีการเรียนรู้ 6 สถานี คือ 1. ฐานการผลิตพืชอาหาร 2. ฐานพืชปุ๋ยสด 3. ฐานการทำปุ๋ยหมัก 4. ฐานการผลิตสารชีวภัณฑ์ 5.การบริหารจัดการน้ำ 6. ฐานเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Next Post

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ลงพื้นที่ตรวจ

Post Views: 187 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต […]

ข่าวภูธร