พช.แพร่.เสริมสมรรถนะกองทัพ รับงานหลัก สพจ.แพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการการ

admin2

พช.แพร่.เสริมสมรรถนะกองทัพ รับงานหลัก สพจ.แพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 และถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ณ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จำนวนทั้งหมด 67 คน พร้อมทั้งได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดและการขับเคลื่อนประเด็นเน้นหนักในปี 2564 ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ปฏิบัติงานตามคำรับรองที่เป็นตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงกาประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการทุกสังกัดแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเป็นประจำทุกวัน หรือผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีเพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโครงการสร้างความมั่งคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ รายได้ ชาวบ้าน สอนชาวบ้าน เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOPเพื่อให้ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ข้อมูลในชุมชนที่จัดเก็บนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช 2ค. ข้อมูลครัวเรือนยากจน เพื่อการทำแผนพัฒนาตำบลให้เป็นปัจจุบันและนำไปใชประโยชน์ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูล TPMAP Thai People Map and Analytics Platform ทั้ง 5 มิติ ในการบูรณาการชี้เป้าแก้ปัญหาความยากจน โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนการทำงาน การพัฒนาองค์กรสตรี ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของสตรี ให้องค์กรสตรีเป็นแกนนำในการรณรงค์นโยบายสำคัญๆ ของงานพัฒนาชุมชน และงานของกระทรวงมหาดไทยโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ต้องพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมช่องทางการตลาด

ตลาดประชารัฐ ส่งเสริมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้เป็นนักการขายมืออาชีพ หรือส่งเสริมการขาย ให้ชุมชนเกิดรายได้
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้วางแผนหมู่บ้านที่สามารถต่อยอดได้ และมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสนอของบประมาณในการต่อยอดและพัฒนารูปแบบให้เป็นชุมชนเฉพาะด้านที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเพื่อสร้างรายได้ให้จังหวัด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. หลังจากมีการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ และ กข.คจ. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและบันทึกการติดตาม อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มให้เป็นรูปธรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและให้ความสำคัญ ตลอดจนถึงติดตามผลและกิจกรรมเด่นที่ขับเคลื่อนเพื่อเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆ และเกิดผลเป็นรูปธรรม รางวัลเลิศรัฐ ให้หน่วยงานทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยจะต้องดำเนินการในทุกจังหวัด เพื่อคัดเลือกในการส่งประกวด โดยจังหวัดแพร่ ส่งในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน จากนั้น ผู้อำนวยการ 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นายวีรกานต์ บุญตัน ผอ.กลุ่มงานส่งเสรม นางณัฐธยา โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศ ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุน ชี้แจงตัวชี้วัด และประเด็นเน้นหนักตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ให้บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายกลุ่มจังหวัด และนโยบายจังหวัดแพร่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ผอ.การเลือกตั้งประจำทต.ทุ่งโฮ้ง และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือก

Post Views: 306 ผอ.การเลือกตั้งประจำทต.ทุ่งโฮ้ง แล […]

ข่าวภูธร