ร้อยเอ็ด ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

admin2

ร้อยเอ็ด ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (คกก.ศอ.ปส.จ.รอ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ 9 มี.ค.2564 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.ผวจ.ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนายอำเภอทุกอำเภอทุกอำเภอทุก สภ.และ พ.ต.อ.สมพาน มุกทาพร ผกก.สืบสวน  ภ.จว.จังหวัดร้อยเอ็ดเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธาน  ผวจ.รอ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ .2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (สนง.ปปส.ภาค 4)สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน การลักลอบนำเข้าของยาเสพติด ยาบ้า กัญชา และยาไอซ์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณการนำเข้าเพิ่ม มากขึ้น
-แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด จากการข่าว การวิเคราะห์ทาง demand และ Supply ผู้เสพมีความต้องในการใช้ยาเสพติดปริมาณที่สูงขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ในภาพรวมยังคงมีความรุนแรงขึ้น
-ด้านป้องกัน. 1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด =ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการเยี่ยมบ้าน คลินิกจิตสังคมบำบัดอยู่ในสถานศึกษาที่เป็นของมัธยม 2.ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด =อบรมเครือข่ายหมู่บ้านชุมชน3.แรงงานจังหวัด=การให้ความรู้ศึกษาแนะนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการ เป็นสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานประกอบการหรือทูบีนัมเบอร์วัน 4..สนง.คุมประพฤติฯ =ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 5.สถานพินิจฯ =บำบัดยาเสพติดเด็กและเยาวชน ในสถานแรกรับ5. เรือนจำจังหวัด รอ. เรือนจังหวัดร้อยเอ็ด-ได้ดำเนินการโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Next Post

จ.น่าน ตำรวจ งอบขับรถวูบลงข้างทางดับ

Post Views: 402 จ.น่าน ตำรวจ งอบขับรถวูบลงข้างทางด […]

ข่าวภูธร