พช.แพร่ ร่วมประชุม video conference เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

admin2

พช.แพร่ ร่วมประชุม video conference เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการใช้งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (video conference) ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสาระสำคัญ คือ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานในสังกัด โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายในภาพรวมไตรมาส 2 ร้อยละ 54 และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อยู่ในระดับที่ 6 จาก 7 หน่วยงาน คือ ร้อยละ 29

การติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฯ ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนรายการปีเดียวให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย การติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ขอให้จังหวัดประชุม ประสานงานทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการฯ อย่างใกล้ชิด จัดทำรูปแบบแปลงใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงเร่งรัดการดำเนินการออกแบบแปลงพื้นที่และให้วิศวกรรับรอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนกิจกรรมในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปี

Post Views: 129 อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองร้ […]

ข่าวภูธร