พิษณุโลก : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน ใน

admin2

พิษณุโลก : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันนี้ 9 มี.ค. 64 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17, 18 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2564 โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาภาคเกษตร การส่งเสริมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกให้ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ ภายใต้แผนงานโครงการต่างๆ อาทิ 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐ (คทช.) มีแผนดำเนินการ รวม 4 พื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย (คทช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนจัดอบรมให้ความรู้ด้านตลาดนำการผลิต การให้คำแนะนำแก่เกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบสหกรณ์ การให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตร และการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรสมาชิก ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ 2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ประเภท ผลไม้ มีสหกรณ์เข้าร่วม จำนวน 1 แห่ง เกษตรกร รวม 62 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเนินมะปราง และ 3. โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกลดดอกเบี้ยเงินกู้ มีสหกรณ์เข้าร่วม 17 แห่ง

เกษตรกร 3,749 ราย 4. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จำนวน 4 กลุ่ม พื้นที่ 4 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก แผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพิษณุโลก รวม 4 แห่ง 5. การขับเคลื่อนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 6.โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ภายใต้โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร จำนวน 16 ราย เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพทำเกษตรสมัยใหม่และทักษะการตลาดสินค้าเกษตรสู่ตลาดการค้าออนไลน์ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการชำระบัญชี การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พช.แพร่ ร่วมประชุม video conference เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

Post Views: 219 พช.แพร่ ร่วมประชุม video conferenc […]

ข่าวภูธร