อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดย

admin2

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับบุคลากรของ อบจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” วันที่ 9 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับบุคลาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมี นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ.2561-2564) ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรที่มีกระบวนการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ “การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ” ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่มุ่งเน้นการสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได้และให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้


โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 80 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ท่าน คือ นางภคมน กัมพูธนี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และ นางกัญญาพัชร ช่างพินิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรและแนวทางการพัฒนาผลปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

จ.น่าน ตชด.325 เข้มสกัดยาเสพติด

Post Views: 401 จ.น่าน ตชด.325 เข้มสกัดยาเสพติด เม […]

ข่าวภูธร