พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

admin2

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ครั้งหลังเมื่อสายวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ที่อาคารเชิด – อัมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ครั้งหลัง ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 โดมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 24 รูป รวมทั้งจังหวัดเชียงรายจำนวน 270 รูป โดยมี พระรัตนมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ตามลำดับ

สำหรับพิธีการดังกล่าวโดยระบุว่า ตามที่สนามหลวงแผนกบาลีได้ประกาคเรื่องการสอบบาลีสนามหลวง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 โดยกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1-2 และชั้นประโยค ป.ธ.3, 4, 5 ในวันที่ 8-9-10 มี.ค. 2564 ในสนามสอบทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศนั้น

ในการนี้ สำนักพระราชวังได้แจ้งประสานกองบาลีสนามหลวง และสำนักงานพระพพุทธศาสนาแห่งชาติว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงได้ขอความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี และถวายความสะดวกในการประกอบพิธีตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามลำดับทั้ง 3 วัน คือวันจันทร์ที่ 8 วันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

Post Views: 181 สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุม […]

ข่าวภูธร