เตรียมพร้อม !!! เทศบาลเมืองแพร่ ให้ความรู้ในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงในการหกล้ม

admin2

เตรียมพร้อม !!! เทศบาลเมืองแพร่ ให้ความรู้ในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงในการหกล้ม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่กาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ ทางเทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) จัดอบรมแกนนำสุขภาพ ตามโครงการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เพื่อให้แกนนำสุขภาพ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า ปัจจุบันเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น การมองเห็นลดลง ความสามารถในการทรงตัวลดลง การเคลื่อนไหวลำบาก ทำให้ประสิทธิภาพในการทรงตัวบกพร่อง ร่วมกับการมีโรคประจำตัว หรือสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สูงอายุได้ง่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้ม และเพื่อให้แกนนำสุขภาพ จิตอาสา ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ได้รับการฝึกอบรม การคัดกรองสุขภาพ และคัดกรองความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) จึงได้จัดโครงการการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการพลัดตกหกล้ม การฝึกปฏิบัติวิธีการสำรวจและลงข้อมูลพื้นฐาน, การทำแบบประเมินความเสี่ยงภาวะหกล้ม การทำแบบคัดกรองภาวะหกล้ม เป็นต้น โดยมีแกนนำสุขภาพ จิตอาสา ในเขตเทศบาลเมืองแพร่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

Post Views: 258 พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ถวายอาหารเ […]

ข่าวภูธร