อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เนื่องในวันสตรีสากล

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นางชุตินันท์ เครือสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้นำสตรีทั้ง 9 อำเภอเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” เพื่อส่งเสริมให้สตรีทั่วโลกได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและร่วมรำลึกถึงขบวนการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิสตรีที่เป็น

ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน พร้อมทั้งรณรงค์ให้สตรีรวมพลังส่งเสริมขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสตรีโดยสตรี และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ การพัฒนาและการดำเนินงานด้านสิทธิสตรี อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงทำให้บทบาทสตรีเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป ภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 ราย ที่ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมและมุ่งพัฒนาศักยภาพของสตรีเมืองสองแคว พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และนิทรรศการการปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งนี้มีการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน, การคุ้มครอง/การปกป้องสิทธิสตรี, สวัสดิการที่เกี่ยวข้องสตรีและการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

ร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

Post Views: 165 ร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั […]

ข่าวภูธร