สุโขทัย-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดงาน “ถอดรหัส อัตลักษณ์ วิถีถิ่น สุโขทัย”

admin2

สุโขทัย-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดงาน “ถอดรหัส อัตลักษณ์ วิถีถิ่น สุโขทัย”

วันนี้ 6 มีนาคม 64 เวลา 10.00 น. ที่ลานดงตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น ประธานเปิดงาน”ถอดรหัส อัตลักษณ์ วิถีถิ่น สุโขทัย” ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อดำเนินการขับเคลื่อน นโยบายเศรษฐกิจในไทย ผ่านการสร้างความเข้มแข็ง ให้ภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถฟื้นตัวกลับมา สู่ปกติได้โดยเร็ว พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานราก ที่สำคัญของประเทศ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินการโครงการ “กสอ “คิด” กทบ “ช่วย” ธุรกิจชุมชน เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น”
ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ต่อยอดมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทย เน้นการพัฒนาทักษะการทำตลาดแบบ E – commerce พร้อมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่น
ให้มีองค์ความรู้และสามารถเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละชุมชนได้ โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CV) และ โครงการสร้างอัตลักษณ์ ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยนำจุดแข็งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน สร้างเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ และเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมไปถึง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นการขยายโอกาสทางการตลาด
ให้แก่ขุมชนเพิ่มมากขึ้น สอดรับกับแนวทางของรัฐบาล ที่มุ่งเนันการกระตุ้นเศรษฐกิจในไทยผ่านการบริโภคสินค้าและการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากต่างประเทศ
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังเห็นถึงความสำคัญ ของการให้โอกาส
แก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิต ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดี โดยร่วมมือกับ กรมราชทัณฑ์ ดำเนิน
การส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ในระบบงานภาคนิคม
อุตสาหกรรม โดยให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน และมีการนำร่องความร่วมมือกับเรือนจำในจังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าร่วมอบรม และสังเกตการณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้วัสดุที่เหลือจากการผลิต ผลิตภัณฑ์เดิม มาเพิ่มมูลค่า ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี ของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC
ทั้งในงานศิลปหัตถกรรม งานผ้า และงานของที่ระลึกจากไม้ ให้มีความสวยงามโดดเด่น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือวิชาชีพผู้ต้องขัง ให้สามารถประกอบอาชีพได้ เมื่อพ้นโทษในอนาคต สำหรับการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือการถอดรหัสเอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการออกแบบ ของที่ระลึกเชิงพาณิชย์ ให้กับจังหวัดสุโขทัย โดยเน้น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ,การปรึกษาแนะนำพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลาง เพื่อสร้างการจดจำแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น และการส่งเสริมทางการตลาดซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมจำนวน 20 กลุ่ม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ ที่มีมูลค่าเพิ่มและมีเอกลักษณ์โดดเด่น จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถสร้างยอดขายได้ถึงปีละ 10 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษา การจ้างงานในพื้นที่ด้วย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

จังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

Post Views: 201 จังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมรับเสด็ […]

ข่าวภูธร