สาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี โรงเรียนในฝันขนานแท้ สร้างนักเรียนคิดเป็น ทำเป็น

admin2

สาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี โรงเรียนในฝันขนานแท้ สร้างนักเรียนคิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรมนำหน้าโลกยุคใหม่ที่ทุกคนติดต่อสื่อสารกันสะดวกง่ายดายในชั่วพริบตา ทำให้แทบจะทุกสิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดกลับหัวกลับหาง หลายคนที่ปรับตัวไม่ได้หรือไม่ทันการณ์ก็ต้องกลายเป็นผู้ตาม ส่วนคนที่มี องค์ความรู้ หรือ พื้นฐานชีวิต แน่นหนามั่นคงเพียงพอก็จะเป็นผู้อยู่รอด และประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก หากจะถามว่าแล้วทำอย่างไร ถึงจะได้เป็นผู้ที่อยู่ในขบวนเทคโนโลยียุคใหม่ ก็คงมีคำตอบอย่างชัดเจนว่า “พื้นฐานการศึกษา คือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะปลูกฝังเป็นอาวุธให้แต่ละคนก้าวเดินไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคน ๆ นั้นได้รับการวางพื้นฐานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอน ไม่ยัดเยียดเกินความจำเป็น ผสานกับความมี คุณธรรม เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพคน ๆ นั้นสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลกก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ในประเทศไทยเรา มีโรงเรียนบางแห่งประกาศตัวพัฒนานักเรียนตามแนวทางนี้ ซึ่งก็สำเร็จบ้าง และยังไม่ได้ผลที่น่าพอใจบ้าง โดยปัญหาส่วนหนึ่งเกิดมาจากระบบการศึกษาของไทยเราเอง ที่ส่วนใหญ่ยังเน้นการท่องการจำเพื่อไปทำข้อสอบ ใครได้คะแนนสูง ๆ ก็จะมีโอกาส โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา เด็ก ๆ ที่ไม่พร้อมในการเรียนกวดวิชาจำนวนมากจึงพลาดที่จะเข้าไปพัฒนาศักยภาพ ทั้ง ๆ ที่หลาย ๆ คนมีความสามารถด้านอื่น ๆ ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมต่อไปอย่างยิ่งยวด แต่ในท่ามกลางปัญหาหมักหมมของระบบการศึกษาไทย ยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์เจิดจ้าออกมาให้เห็นเป็นระยะ ๆ จากผู้บริหารการศึกษาที่เล็งเห็นและพร้อมที่จะทุ่มเทแก้ไขพัฒนาปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดีขึ้นโดยเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และวางเป้าหมายไว้ว่าสุดท้ายแล้วผู้เรียนจะเป็นคนดีมีความสุขกับชีวิตที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือสถานที่ที่กำลังกล่าวถึง โรงเรียนแห่งนี้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2555 โดยรอง

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในขณะนั้นได้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนล่าสุด นายนิติ วิทยาวิโรจน์ เป็นผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบันจุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมทร.ธัญบุรีคนปัจจุบัน ได้เน้นย้ำอย่างยิ่งว่า เป้าหมายสำคัญที่สุดคือหลักสูตรจะต้องทำการ ปิดจุดอ่อน ของการพัฒนานักเรียนไทยที่มีปัญหามากมาย และที่ต้องให้เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมก็คือ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนคิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมเป็นจุดเด่นนำหน้า เมื่อมี 3 สิ่งนี้แล้ว นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะสามารถรับมือกับทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปในโลกได้อย่างมีคุณภาพ หาก เจาะลึก เข้าถึงหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมให้นกเรียนมีคุณลักษณะของพลเมืองที่โลกต้องการ หลาย ๆ ท่านก็อาจจะอุทานออกมาได้ว่า มีโรงเรียนแบบนี้ด้วยหรือ มาดูข้อมูลของโรงเรียนสาธิตสู่อนาคตแห่งนี ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารหนุ่มวิสัยทัศน์กว้างไกล อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ กันว่า ทำไมถึงควรให้บุตรหลานเข้ามาได้รับการพัฒนาศักยภาพกันเยอะ ๆ หลักสูตรเตรียมนวัตกรม หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีความรอบรู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นปฏิบัติเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นนวัตกร คู่คุณธรรม เพื่อเป็นขุมกำลังทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตและต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติและสนับสนุนการเป็นนวัตกร คุณลักษณะของนักเรียน 1 นักเรียนมีความรอบรู้ทางภาษา

เทคโนโลยีและดิจิทัล การเงินและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคตและทักษะชีวิตตามความถนัดและความสนใจได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 2 นักเรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนวัตกร รักการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นปฏิบัติเต็มศักยภาพ 3 นักเรียนมีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรับตัว 4 นักเรียนมีคุณธรรมและจิตสาธารณะ 5 นักเรียนเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีและมีความสุข ลักษณะของการเรียนการสอนที่นี่เป็นอย่างไร การเรียนการสอนเน้นพัฒนานักเรียนเรียนตามศักยภาพความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกัน ในแต่ละบุคคลและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นสำคัญ และสามารถแสวงหาความรู้และนวัตกรรมด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา การเงินและการเป็นผู้ประกอบการ บนพื้นฐานของคุณธรรม และทักษะการใช้ชีวิตภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ได้อย่างมีความสุข เพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ ในอนาคต อาทิ เช่น สมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 450  และภาษาจีน HSK อย่างน้อย level 1 สมรรถนะทางดิจิทัล เช่น IC3 Digital Literacy Certificate สมรรถนะทางการเงินและการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึง สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ผ่านการทำโครงการหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเรียนการสอนรายวิชา โครงงานหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาผ่านโครงงานเป็นฐาน Projects -Based Learning หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยช่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือดูแล ตามความถนัดและความสนใจของของนักเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลและพัฒนาอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพเป็นสำคัญ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีสมรรถนะที่จำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตวิญาณของความเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดค้นที่ดี มีจิตทางวิทยาศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการดำรงชีวิตสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอน มีการบูรณาการรายวิชาให้ ได้เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่มีสาระการเรียนรู้ระดับเดียวกันกับระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเก็บสะสมเทียบโอนหน่วยกิตได้กับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย Credit Bankหลักสูตรมีแผนการเรียนอะไรบ้างหลักสูตรเตรียมนวัตกร จะไม่ได้แยกเป็นแผนการเรียน แต่จัดเป็นกลุ่มวิชาเลือกตามสนใจและความถนัด นักเรียนสามารถสลับกลุ่มเรียนได้ โดยมีอาจารย์ทางวิชาการ ให้คำปรึกษา เพื่อให้เหมาะสมตามความถนัด ตามศักยภาพ และตามความสนใจของนักเรียน นำไปสู่การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต การเรียนการสอนได้ร่วมกับคณะต่าง ๆ มีอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมสอนในห้องปฏิบัติการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยตามกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางดิจิทัลและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะและเทคโนโลยีการออกแบบ สำหรับ SOFT skills นักเรียนจะได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่กิจกรรมแนะแนว เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ห้องปฏิบัติการ หรือศูนย์วิจัยที่หลากหลาย การฟังบรรยายหรือกิจกรรมอื่น ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ชั้นนำของประเทศ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลดังกล่าว สำหรับการพิจารณาการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน เช่นกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมการรักการอ่าน กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กิจกรรมการนำความรู้ไปใช้บริการสังคมการศึกษาต่อในมหาลัย นักเรียนสามารถศึกษาต่อได้ในคณะที่ตนเองสนใจ นักเรียนทุกคนมีผลงานของตนเอง จากการทำโครงการ เป็นเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา จากแฟ้มสะสมผลงาน มีโควตาการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนั้น ระยะเวลาการศึกษาต่อสามารถลดระยะเวลาได้ เนื่องจากนักเรียนมีการเรียนล่วงหน้าในรายวิชาชั้นปีที่ 1 บางตัว ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาในคณะที่ตนเองสนใจได้ไวขึ้น และเป็นโอกาสเข้าสู่อาชีพได้ไว้ขึ้น สอบถามและติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.ids.rmutt.ac.th/เพจเฟซบุ๊ก : RMUTT Innovation Demonstration School

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Next Post

จ.น่าน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านจัดโครงการสอนทักษะความ

Post Views: 314 จ.น่าน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง […]

ข่าวภูธร