ส.ป.ก.สุโขทัย-จัดอบรมเกษตรปราดเปรื่องสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

admin2

ส.ป.ก.สุโขทัย-จัดอบรมเกษตรปราดเปรื่องสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) โดยนางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “การพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สอนการตรวจดินวิเคราะห์ดิน โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ารับการอบรม จำนวน 15 ราย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

สาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี โรงเรียนในฝันขนานแท้ สร้างนักเรียนคิดเป็น ทำเป็น

Post Views: 286 สาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี โรงเรียนใ […]

ข่าวภูธร