พช.แพร่ ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

admin2

พช.แพร่ ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เพื่อหารือข้อราชการ ข้อสั่งการตามนโยบายของผู้บริหาร การวางแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ในประเด็นงานสำคัญดังนี้
1.ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
2.การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3.การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำ 4.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ (รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย) 5.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 6.สรุปผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 7.การรับโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนข้อมูลของประเทศ
8.การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประจำปี 2564
9.การมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ 10.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในการนี้ ได้มอบรางวัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีผลการส่งรายงานดีเด่น The Best Report Award ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเด่นชัย อำเภอสอง อำเภอวังชิ้น และอำเภอหนองม่วงไข่ มอบเกียรติบัตรสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 ระดับจังหวัด ดังนี้ 1. ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ได้แก่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ 2. ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง 3. ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รองชนะเลศอันดับ 2 ได้แก่ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

สพป.แพร่ เขต 1, ศึกษาธิการ จ.แพร่ และคณะอนุกรรมการสนับสนุน ขับเคลื่อน

Post Views: 223 สพป.แพร่ เขต 1, ศึกษาธิการ จ.แพร่ […]

ข่าวภูธร