อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 และปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยมี พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมครั้งนี้ ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก โดยจัดพิธีดังกล่าวขึ้นพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาคและได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์นำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภคและบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนร่วมนำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้แก่วัดวังยาว

สามัคคีธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดได้ใช้อุปโภคบริโภค
ทั้งนี้สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563/2564 ขึ้น ณ บริเวณสำนักงาน อบจ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,740,000 ลิตร พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หากพื้นที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานมาได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-987718-20 ต่อ 316 -317 ในวันและเวลาราชการ

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

ระทึก !!! ชุดดับไฟป่า ม.11 ต.ไทรย้อย พร้อมจนท.งานป้องกัน อบต.ไทรย้อย

Post Views: 172 ระทึก !!! ชุดดับไฟป่า ม.11 ต.ไทรย้ […]

ข่าวภูธร