พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

admin2

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 1400 ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารกองทัพบกจึงได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยจัดพิธีพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค
ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์นำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภคและบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งเป็นพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ สำหรับประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พ่อเมืองแพร่ ควงแขนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบ

Post Views: 355 พ่อเมืองแพร่ ควงแขนนายกเหล่ากาชาดจ […]

ข่าวภูธร