พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมรวมพลัง วันสถาปนาไทยอาสาป้องกัน

admin2

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมรวมพลัง วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ทสปช. ประจำปี 2564 พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในกิจกรรม วันสถาปนาไทอาสาป้องกันชาติ ทสปช. ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พ.อ. วัชรพงษ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ท.) ร่วมจัดกิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ทสปช. ประจำปี 2564 ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ นั้น มีประวัติความเป็นมาของไทยอาสาป้องกันชาติ คือ เริ่มขึ้นจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2369 โดยมีคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือ พร้อมผู้ติดตาม ได้รวมตัวกันด้วยความเสียสละเพื่อต่อสู้กับ กองทัพเจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ ที่ยกมาตีเมืองโคราช จนกองทัพข้าศึกแตกพ่ายไป
จึงนับว่า เป็นวีรกรรมที่เสียสละอย่างแท้จริง ของประชาชนที่ได้รวมตัวกัน ลุกขึ้นสู้กับศัตรูของชาติ และได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด รัชกาลที่ 3 จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานฐานันดรศักดิ์ ให้คุณหญิงโมเป็น “ท้าวสุรนารี”
และจากวีรกรรมของประชาชนดังกล่าว ทางราชการจึงได้ถือเอา วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน “ไทยอาสาป้องกันชาติ” และจากการผนึกกำลังกันขึ้นมาเป็นราษฎรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ร่วมมือสนับสนุนส่วนราชการ ในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ และการก่อความไม่สงบในทุกรูปแบบ และร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกด้าน โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนั้น ครม. จึงเห็นชอบให้ออก “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ.2521”
เพื่อจัดตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัคร ให้รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเรียกชื่อว่า ไทยอาสาป้องกันชาติ ใช้ชื่อย่อว่าทสปช.
กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค 3 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และองค์กรมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พร้อมใจกัน จัดกิจกรรม วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2564 ขึ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 0900 – 1000 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยประกอบพิธีสงฆ์ บำเพ็ญกุศลให้แด่ ทสปช. ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการระลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทยอาสาป้องกันชาติ ที่มีความรักชาติ ได้อุทิศชีวิตเลือดเนื้อปกป้องประเทศชาติในอดีต และเพื่อรวมพลังกลุ่มมวลชนร่วมแสดงออกถึงอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี พร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลของสมาชิกไทยอาสาป้องชาติทุกคนที่มาร่วมในพิธี อีกทั้งยังทำให้สมาชิก ได้มีโอกาสพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จัก ศูนย์ประสานงานมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Next Post

Post Views: 547 นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริ […]

ข่าวภูธร