เทศบาลตำบลช่อแฮ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ปรับปรุงการรองรับภัยคุกคาม

admin2

เทศบาลตำบลช่อแฮ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ปรับปรุงการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ร่วมกับผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและทันเวลา
นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและทันเวลา

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เทศบาลเมืองแพร่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม

Post Views: 569 เทศบาลเมืองแพร่ ออกให้บริการฉีดวัค […]

ข่าวภูธร