การเลือกตั้ง นายกและสท.ทต.สวนเขื่อน เข้มข้น “กลุ่มสวนเขื่อนคุณธรรม” นำโดย

admin2

การเลือกตั้ง นายกและสท.ทต.สวนเขื่อน เข้มข้น “กลุ่มสวนเขื่อนคุณธรรม” นำโดย ฌาญณริฐน์ พรมวัง ผู้สมัครนายก เบอร์ 2 พาทีมงานและสท.ลุยออกพบปะชาวบ้าน ย้ำประสบการณ์ สำคัญกว่า ขอโอกาสสานงานต่อเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายกไก่นายฌาญณริฐน์ พรมวังผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน เบอร์ 2 พร้อมฝ่ายบริหารและสท. ลุยออกพบปะชาวบ้าน ย้ำประสบการณ์ สำคัญกว่า ขอโอกาสสานงานต่อ ขออาสานำความรู้ ความสามารถ เข้าไปพัฒนาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ทางเทศบาลตำบลสวนเขื่อน มีผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนเขื่อนในครั้งนี้ มีเพียง 2 กลุ่ม คือ เบอร์ 1 กลุ่มรักษ์สวนเขื่อน นายณัฐ วังกาวรรณ (หมอรุ่ง) และเบอร์ 2 กลุ่มเพื่อนคุณธรรม นายฌาญณริฐน์ พรมวัง และ สท เขต 1 เบอร์ 10-15 และเขต 2 เบอร์ 14-19

กลุ่มสวนเขื่อนคุณธรรม นำโดยนายฌาญณริฐน์ พรมวัง และ สท เขต 1 เบอร์ 10-15 และเขต 2 เบอร์ 14-19
เน้นย้ำว่า ประสบการณ์สำคัญกว่า
เราไม่เคยทำให้ตำบลสวนเขื่อนเสียโอกาส ทุกชีวิตที่นี่..เราดูแล
สำหรับนโยบายเพื่ออนาคตสู่ประชาชนตำบลสวนเขื่อน

1.ใส่ใจสะอาดด้านอุปโภคชีวิตความเป็นอยู่ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในชุมชนและสำหรับอุปโภคบริโภค และแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อประชาชนมีน้ำสะอาดปลอดภัยใช้ในทุกครัวเรือนอย่างยั่งยืนจะทำธนาคารน้ำใต้ดิน
2.เสริมสร้างรายได้ภาคการเกษตรยกระดับและพัฒนาด้านการเกษตรของตำบลเขื่อนให้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ทันสมัยสร้างรายได้ภาคเกษตรให้ดียิ่งขึ้นตลอดถึงการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อก่อเกิดรายได้ครัวเรือนอย่างมั่นคง3.สนับสนุนผลักดันการท่องเที่ยวสนุกส่งเสริมประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาให้ตำบลสวนเขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางธรรมชาติและอารยธรรม4.เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดำเนินการจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาตำบลเขื่อนเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลสวนเขื่อนและประชาชนพัฒนาศักยภาพสตรีผู้สูงอายุเยาวชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพสตรีผู้สูงอายุจังหวัดชนให้มีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเทศบาลตำบลสวนเขื่อน5.พัฒนาศักยภาพสตรีผู้สูงอายุเยาวชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพสตรีผู้สูงอายุเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับทางเทศบาลตำบลสวนเขื่อน6.ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีคุณภาพเพิ่มทักษะแก่ผู้เรียนในทุกด้านด้วยระบบเทคโนโลยีและร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถาบันชั้นนำระดับประเทศสนับสนุนส่งเสริมร่วมอนุรักษ์ภาษาถิ่น (อึมปี้) บ้านดงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอาสาที่ยั่งยืน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ. แพร่ การเลือกตั้ง นายกและสท.ทต.สวนเขื่อน เข้มข้น "กลุ่มสวนเขื่อน

Post Views: 228 จ. แพร่ การเลือกตั้ง นายกและสท.ทต. […]

ข่าวภูธร