เชียงราย กอ.รมน.นำกำลังพล มทบ.- จิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดเขต

admin2

เชียงราย กอ.รมน.นำกำลังพล มทบ.- จิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดเขตเทศบาลนครเชียงรายสร้างความมั่นใจให้ ประชาชน ปลอดภัยโควิด -19
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37,กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ล้างสิ่งปนเปื้อนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ การทำความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอย ณ ตลาดเทศบาล 1 กาดหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการประสานงาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย, มทบ.37, ร.17 พัน.3, รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ กิจกรรมย่อยการประชุมส่วนราชการเพื่อจัดทำปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล) โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด, แจกจ่ายวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดโรงอาหาร และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ณ ตลาดสดเทศบาล ตำบลรอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37,กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 และเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด ในย่านชุมชน ตลาด-วัด ล้างสิ่งปนเปื้อนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ การทำความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอย ณ ตลาดเทศบาล วัด ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สร้างความมั่นใจ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว
กลุ่มงานโนยยายแผนและการข่าวฯ ดองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 37 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรง

พยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน บูรณาการประสานงาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย, ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่จัดเป็น กิจกรรมย่อยการประชุมส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล)
โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด เชียงราย และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด, แจกจ่ายวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดโรงอาหาร และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ณ ตลาดเทศบาล และวัด ในพื้นที่ตำบลรอบเวียง อ.เมือง เชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

เลือกตั้ง นายกและสท.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ คึกคัก "พลังคนบ้านปิน" พ่อเลี้ยง

Post Views: 181 เลือกตั้ง นายกและสท.บ้านปิน อ.ลอง […]

ข่าวภูธร