อุบล ยกระดับมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ลดการเผา ตั้งเป้าลดจุดความร้อนสะสม (hot spot) ลงให้ได้ 30%

admin2

อุบล ยกระดับมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ลดการเผา ตั้งเป้าลดจุดความร้อนสะสม (hot spot) ลงให้ได้ 30%
วันนี้ 1 มี.ค 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดความแห้งแล้งส่งผลต่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 จากการประเมินสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตลอดช่วง 7 วันที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้าหมายในการลดพื้นที่การเผาเพื่อลดจุดความร้อนสะสม (hot spot) ในปี 2564 ลงให้ได้ 30% โดยเน้นการเก็บข้อมูลโดยใช้แผนที่ นำมาประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปฏิบัติของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เช่น การลดฝุ่นควันดำ ลดการเผาไหม้ในรถยนต์ทั้งรถส่วนบุคคล และรถยนต์ของราชการ การออกตรวจสถานประกอบการและสถานที่ก่อสร้างที่มีแนวโน้มสร้างฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 การรณรงค์งดเผาในพื้นที่การเกษตร การบังคับใช้กฎหมาย การใช้อาสาสมัครและจิตอาสาออกตรวจตราสอดส่องป้องกันควบคุมไฟป่า การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการจัดการปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการแรงจูงใจในการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

 

Next Post

อุบล ยกระดับมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ลดการเผา ตั้งเป้าลดจุดความร้อนสะสม (hot spot) ลงให้ได้ 30%

Post Views: 142 อุบล ยกระดับมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ร […]

ข่าวภูธร