อุบลราชธานี ร่วมกับกรมทางหลวง สำรวจ ออกแบบและศึกษาความเหมาะสม

admin2

อุบลราชธานี ร่วมกับกรมทางหลวง สำรวจ ออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ อุบลราชธานี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การพิจารณาก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 อุบลราชธานี – สาละวัน เป็นโครงการสำคัญในการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเป็นประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าบริเวณชายแดนไทย – ลาว อีกแห่งหนึ่ง ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงได้ศึกษาสำรวจออกแบบเสร็จแล้ว และได้มีข้อเสนอแนะให้มีการต่อขยายแนวถนนโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2050 และทางหลวงหมายเลข 202 โดยให้เปิดใช้ไปพร้อมกันกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการสำรวจ ออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บริเวณอำเภอเขมราฐ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2050 และมีจุดสิ้นสุดบรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6

(อุบลราชธานี – สาละวัน) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล รวม 8 ตำบล ซึ่งผลการศึกษาได้พิจารณาไว้ 3 เส้นทาง แล้วจะคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ ที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้มีประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการดังกล่าว สนใจเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการจำนวนมาก ซึ่งกรมทางหลวงจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ และจัดประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จะเกิดผลกระทบกับประชาชนต่อไป

ฉัตรสุดา โคตรพัฒน์ ข่าว
ทองปัก ทวีสุข ถ่ายภาพ
กมลพร คำนึง บรรณาธิการ

 

Next Post

Post Views: 184 วันที่ 26 ก.พ.64 ที่วัดโปรยฝน คลอง […]

ข่าวภูธร