ส.ป.ก.สุโขทัย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2564

admin2

ส.ป.ก.สุโขทัย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส.ป.ก.สุโขทัย ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิทบาตร จำนวน 5รูปวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ 1. พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย

2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3.พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
4. และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

พิษณุโลก กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ภายใต้

Post Views: 199 พิษณุโลก กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ภายใต […]

ข่าวภูธร