จ.อุบลฯ นโยบายกลุ่ม นครอุบลก้าวหน้า เบอร์ 3 นำโดย นายวิศรุต สวัสดิ์วร​

admin2

จ.อุบลฯ นโยบายกลุ่ม นครอุบลก้าวหน้า เบอร์ 3 นำโดย นายวิศรุต สวัสดิ์วร​
ผู้สมัคร​นายก​เทศมนตรี​เทศบาล​นครอุบล​ราชธานี​ นครอุบลราชธานี โปร่งใส  ปลอดภัย น่าอยู่ ก้าวหน้าสู่ เมืองอัจฉริยะกลุ่มนครอุบลก้าวหน้า เบอร์ 3 ขออาสาพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเข้ามาบริหารด้วยนโยบายการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เข้าสู่เมืองอัจฉริยะที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เมืองให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมและประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะรองรับประชากรสูงอายุที่จะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคตอีกทั้ง มีการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและลดต้นทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่ และในระยะยาวจะพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงการบริการของระบบขนส่ง และเครือข่ายของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นภายในและระหว่างเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีผลิตสื่อโดย : นายวิศรุต สวัสดิ์วร 2 ซ.สุขาสงเคราะห์1/1 ถ.สุขาสงเคราะห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตามวันและเวลาที่ปรากฎ จำนวน 1 ชุด กลุ่มนครอุบลก้าวหน้า เบอร์3 วิศรุต นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี เมืองอัจฉริยะ

เอกชัย โปธา รายงาน

Next Post

พิษณุโลก ประชาชนตำบลวังพิกุลจัดกิจกรรม Big cleaning Day

Post Views: 534 พิษณุโลก ประชาชนตำบลวังพิกุลจัดกิจ […]

ข่าวภูธร