สุโขทัย ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ

admin2

สุโขทัย ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น.นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุโขทัย และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสุโขทัย

วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมีนายทักขพล แต้มทอง ผู้แทนสำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งด้านกำหนดการ พิธีการ สถานที่ การถวายความปลอดภัย เป็นต้น

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ภายใต้การ

Post Views: 526 กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ภายใต้การอำนวย […]

ข่าวภูธร