จ.ราชบุรี -อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในโครงการ

admin2

จ.ราชบุรี -อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
เมื่อเช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึงให้การต้อนรับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี ห้วหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึงและในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีนายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีกิจกรรมทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไป โดย อบจ.ราชบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้

กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การสานตระกร้าจากเส้นหวายเทียม ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2564 รวม 9 วัน ให้กับกับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง

สุเทพ นิ่มนวล – สุรพันธ์ ตันกำเนิด
จ.ราชบุรี รายงาน

Next Post

สุโขทัย ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ

Post Views: 169 สุโขทัย ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูล […]

ข่าวภูธร