อุบลราชธานี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

admin2

อุบลราชธานี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของการค้ามนุษย์เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โควิด –19 ทำให้แรงงานชาวไทยและต่างด้าวอาจถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก ทำให้แรงงานอาจถูกบังคับให้ทำงานที่ไม่พึงประสงค์และถูกเอารัดเอาเปรียบจนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ประกอบกับปัญหาการว่างงานและการขาดรายได้ ส่งผลให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านต้องการเข้าทำงานในประเทศโดยอาศัยรูปแบบวิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่นการลักลอบเข้าเมือง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้อาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการเข้า – ออกพรหมแดนระหว่างประเทศ การแจ้งข้อมูลแก่กลุ่มอาสาสมัครในชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กและสตรี และเน้นย้ำให้หน่วยงานรัฐที่รับมือกับแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วย
โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใต้มาตรการ 5 P เน้นด้านการป้องกัน ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย และด้านการคุมครองช่วยเหลือ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน และออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยงในการค้ามนุษย์ตามสถานบริการ และสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 ยังได้พิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 12 แผนงานโครงการ

ฉัตรสุดา โคตรพัฒน์ ข่าว
ทองปัก ทวีสุข ถ่ายภาพ
กมลพร คำนึง บรรณาธิการ

Next Post

จ.ราชบุรี -อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในโครงการ

Post Views: 184 จ.ราชบุรี -อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอาชีพใ […]

ข่าวภูธร