โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี

admin2

โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 192 คน ร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนายาวชนให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีจิตใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ และมีคุณลักษณะตามกฎคำปฏิญาณของลูกเสือ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหลักสำหรับปลูกฝังคุณธรรมตามค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ตลอดจนเพื่อให้ลูกเสือ- เนตรนารี ได้ใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกัน 3 วัน 2 คืน ร่วมกิจกรรม ร่วมกิน ร่วมอยู่ ร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่สำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 พะเยา พัฒนารถรับ-ส่งนักเรียน

Post Views: 175 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก […]

ข่าวภูธร