อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อำเภอมืองพิษณุโลก โดยกองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน

อุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

เลือกตั้ง นายก และสท.ป่าแมต คึกคัก กลุ่มรวมพลังป่าแมต "สุภวัฒน์ ศุภศิริ" ผู้

Post Views: 145 เลือกตั้ง นายก และสท.ป่าแมต คึกคัก […]

You May Like

ข่าวภูธร