จังหวัดแพร่จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบ

admin2

จังหวัดแพร่จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ชั้น 2 อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ ทำหน้าที่เลขานุการ นางณัฐยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมกิจกรรมทอดผ้าป่า หารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี แต่การดำเนินงานดังกล่าวยังขาดแคลนเงินทุนดำเนินงาน จึงได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ขึ้น เพื่อรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธานำมาช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ มีมติให้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 1. นำเข้าที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 2. จัดพิมพ์ฎีกาผ้าป่า จำนวน 5,000 ซอง 3. ขอความอนุเคราะห์สถานีวิทยุ และสื่อในพื้นที่ 4.เพิ่มจุดตั้งตู้ขอรับบริจาคเพิ่มเติมในวัดและศูนย์การค้าต่างๆในพื้นที่จังหวัดด้วย
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ รายงาน

Next Post

จ. นราธิวาส นิพนธ์ รุดสำรวจพื้นที่เสียหาย ต้นสนล้มหลังถูกคลื่นกัดเซาะในฤดู

Post Views: 168 จ. นราธิวาส นิพนธ์ รุดสำรวจพื้นที่ […]

ข่าวภูธร