อยุธยา บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จก. เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นขอบ

admin2

อยุธยา บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จก. เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นขอบประชาชนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ครั้งที่ 1 บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นขอบประชาชน ต่อขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ทุ่งทองเหมืองแร่ จำกัด โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ และขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งให้ประชาชน รวมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวลใจ ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ
เวลา 09.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง มอบหมายให้ นายมานิต โยธะพันธ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ทุ่งทองเหมืองแร่ จำกัด และโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด โดยบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณรีรวีร์ ปาติปา ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บรรยายความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการ และแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ นายวิเชียร ภู่เสวก นายก อบต.คลองสะแก ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน สื่อมวลชน ร่วมรับฟังฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดทองทรงธรรม ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
นายมานิต โยธะพันธ์ ปลัดอาวุโส กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ได้มาร่วมรับทราบข้อมูลเบื้องต้น ตามขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้น หากการพัฒนาโครงการนี้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามที่ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาได้รายงานให้ทราบแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ และเกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่เป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
คุณรีรวีร์ ปาติปา ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้โครงการประเภทท่าเทียบเรือ ที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 100 เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สผ.พิจารณาก่อนการดำเนินการโครงการ ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพื่อนำไปประกอบการการยื่นพิจารณาขออนุญาตตามระเบียบของกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตัสกรอส ให้สามารถใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า500 ตันกรอสได้ พ.ศ.2563
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามระเบียบของกรมเจ้าท่า บริษัททุ่งทองเหมืองแร่ จำกัด และบริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัดได้มอบหมายให้บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ทุ่งทองเหมืองแร่ จำกัดและโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ และขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการับรู้ รวมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวลใจ และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการและร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

Next Post

จังหวัดแพร่จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบ

Post Views: 219 จังหวัดแพร่จัดประชุมเตรียมความพร้อ […]

ข่าวภูธร