พช.แพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของ

admin2

พช.แพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 จังหวัดแพร่ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จำนวนทั้งสิ้น 135,900 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริม พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตเทศบาลในการเตรียมรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 2. พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2563 ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินกิจกรรมตามแนวทางกระบวนการกองทุนแม่ 10 ขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง 3.พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีศักยภาพ ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 4.พัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด อำเภอ ให้เกิดความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบเครือข่ายการทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ 5. สนับสนุนผู้ประสานงาน บุคคลภายนอก ทำหน้าที่ประสานงานกับภาคีในการทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน ชุมชน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม กำหนดดำเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ กันยายน 2564 ได้แก่ 1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตเทศบาล 2. พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563
3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 4. การพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด อำเภอ 5. การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ประสานงาน บุคลากรภายนอกทำหน้าที่ในการประสานงานกับภาคีในการทำงานกับชุมชน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด"รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ

Post Views: 172 ร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด&#8221 […]

ข่าวภูธร