พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วิวาห์สร้างชาติ

admin2

พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วิวาห์สร้างชาติ เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรเพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น ห้าง Tesco Lotus extra สาขาท่าทอง พิษณุโลก ดร.ลินดา สิริภูบาล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ วิวาห์สร้างชาติ รักเตรียมพร้อม เพื่อครอบครัวคุณภาพ Life Balance Smart Family
ประเทศไทย กำลังเผชิญกับปัญหาเด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ ส่งผลให้อนาคตจะขาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 -2569  ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ สนับสนุน
และส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อเพียงพอสำหรับทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายให้มีการวางแผน มีคสามตั้งใจ และมีความพร้อมในทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะ
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
จากรายงานการคลอดใน HDC พบว่า เขตสุขภาพที่ 2 มีอัตราการเพิ่มของประชากรลดลง และจาการสำรวจสถานการณ์ ทางสติปัญญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ พบว่าระดับประเทศเด็กไทยมีคะแนนสติปัญญา (IQ) เฉลี่ย 98.2 จุด และ เขตสุขภาพที่ 2 เฉลี่ย 97.7 จุด ต่ำกว่ามาตรฐาน (เป้าหมายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100) ประกอบกับหญิงวัยเจริญพันธุ์ มีภาวะโลหิตจาง จากการศึกษาวิจัยพบว่า ภาวะโลหิต
จางมีผลต่อสุขภาพและมีผลต่อการทำงาน เช่น อาการเวียนศีรษะ เมื่อยล้า อ่อนเพลีย
เหนื่อยง่าย ติดเชื้อง่ายขึ้น และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และยังส่งผลต่อการ
ตั้งครรภ์ในอนาคต ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการแท้งบุตร การคลอดก่อนกำหนด ทารกแรก เกิดน้ำหนักน้อย และหากมีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ของมารดาและทารกได้ ซึ่งกระทรวสาธารณสุข โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ ได้มอบนโยบาย วิวาห์สร้างชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร รณรงค์ให้คู่รักทุกคู่เตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรโดยส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์กินวิตามินและเสริมธาตุเหล็ก เฟอร์โรโพลิก อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนตั้งครรภ์ และให้คู่รักเข้ารับการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามติดเพื่อลดความพิการแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ วิวาห์สร้างชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ และส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ ป้องกันความเสี่ยงของทารกลดความพิการแต่กำเนิด
ภายในงานประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ แจกชุดของขวัญสำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ พร้อมที่จะมีบุตร สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการติดต่อกลุ่ม ภารกิจวิจัยและสนับสนุนเขตสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 055-993000 ต่อ 145

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

จ.เชียงราย ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา

Post Views: 238 จ.เชียงราย ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพั […]

ข่าวภูธร