รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ เปิดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน

admin2

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ เปิดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหารในโครงการของขวัญจากใจกระทรวงแรงงาน รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า ภายใต้แนวคิด แคมเปญ ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน เพื่อให้บุคคลากรในสถานประกอบกิจการ อันประกอบด้วยลูกจ้าง นายจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ของการลดการประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทำงานลงหรือไม่เกิดขึ้น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมความปลอดภัย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวต้อนรับ และนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ผมขอชื่นชม และขอขอบคุณบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” โดยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร” โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ อันจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดรับกับแนวคิดของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นการแบ่งเบาภาระลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้กับ สถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)”
การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร”ครั้งนี้ ประกอบด้วยลูกจ้าง นายจ้าง จำนวน 120 คน โดยเป็นผู้เข้าอบรมใน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารทั้งนี้กิจกรรมฝึกอบรมโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงานหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างาน” และ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมโดย บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง ประธานกรรมการมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย และ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลเมด ลีฟวิ่งแคร์


ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Next Post

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ต่างอนุโมทนา แด่พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ถิ่นทิพย์ ที่เข้า

Post Views: 137 พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ต่างอนุโมทนา แ […]

ข่าวภูธร