พะเยา – มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจับมือ 2องค์กรใหญ่ จัดทำกิจกรรม เด็กอ้วน

admin2

พะเยา – มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจับมือ 2องค์กรใหญ่ จัดทำกิจกรรม เด็กอ้วนพะเยา ลดน้ำหนักได้ เกือบครึ่งหุ่นเพรียวมาตรฐาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพุฒตาล โรงแรมแกรทเวทพะเยา มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานประถมศึกษาเขต 1 พะเยา จัดเวทีมหกรรมสร้างการเรียนรู้และขยายต้นแบบการทำงานพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินงานการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย หรือ กิจกรรมทางกายและอารมณ์ จิตสำนึกแห่งการดูแลสุขภาพและการขับเคลื่อนนโยบายฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส.
น.ส.พวงทอง ว่องไว ผู้รับผิดชอบโครงการ ปัจจุบันประเทศไทยพบโรคอ้วนในเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเด็กไทยนิยมบริโภคความหวาน โดยเฉพาะบริโภค ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม ชาเขียว เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก โรคอ้วนมีอยู่ 5 อย่างคือปัญหาหัวใจและหลอดเลือด ปัญหาระบบหายใจ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กปัญหานิ่วในถุงน้ำดี ปัญหาที่ให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคไตโรคมะเร็งตับอ่อน ดังนั้น การดำเนินงานจึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน และเชื่อมความร่วมมือผู้ปกครอง ปรับพฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษาเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ 400 กรัมต่อวัน  และลดปริมาณการบริโภคขนมขบเคียวและเครื่องดื่มผสมน้ำตาล รวมถึงการออกกำลังกาย ลดอัตราของภาวะน้ำหนักตัวเกินและอ้วนในเด็ก
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาเขต 1 พะเยา กล่าวว่าเด็กเปรียบเหมือนเพชร ดังนั้นเราจะทำให้เขาเป็นอย่างไร ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เช่นเดียวกับการพฤติกรรมเด็กอ้วนในสถานศึกษาจะไม่สำเร็จได้เลยหากผู้ปกครองไม่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การประกอบอาหาร และออกกำลังกาย ซึ่งเด็กอ้วนในโครงการเราจะดูแลตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน การออกกำลังในรูปแบบต่างๆ ทั้งกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกไม่กดดันในการลดความอ้วนของตัวเอง ผศ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ประเมินโครงการ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สัมฤทธิผลคือการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ผู้ปกครองและครูเป็นผู้สนับสนุนและตระตุ้น ทั้งเรื่องการกิน การออกกำลังกาย การขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนจึงจะมำให้กิจกรรมฯบบรลุผล สำหรับพื้นที่อ.เมืองพะเยา และอำเภอดอกคำใต้ มีเด็กอ้วนจำนวน 259 คน สามารถลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 133 คน และลดน้ำหนักได้สูงสุดคือ 8 กิโลกรัมในเวลา 3 เดือน ซึ่งจะขยายกิจกรรมไปยังอำเภอื่นๆให้ครบทั้ง 9 อำเภอต่อไป(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา)

Next Post

เครือข่ายป่าชุมชุน อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า เพื่อสนองนโยบาย

Post Views: 146 เครือข่ายป่าชุมชุน อ.สูงเม่น จ.แพร […]

ข่าวภูธร