กกต.น่าน จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองใน

admin2

กกต.น่าน จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดน่าน จัดโครงการ ให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี นายประสาน สิทธิชุม ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน เป็นประธาน โดยมี ร.ต.อ.สายไทย วงศ์ปินตา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลเชียงกลาง,นายชาตรี ทำงาม,นายชูชีพ ปัญญานะ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเชียงกลาง นายพงษ์เทพ รังษี ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเชียงกลาง นายเสกสรร ณ น่าน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน,นายชำนาญ สนธิโพธิ์,นางธัญญภัค แสนพะวัง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน,จ.ส.ต.พิสิษฐ์ อัศวภูมิ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ร่วมโครงการด้วย และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จากเทศบาลตำบลเชียงกลาง และเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ร่วมกิจกรรม จำนวน 56 คน ด้าน นายประสาน สิทธิชุม ผอ. สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดน่าน กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นภารกิจที่สำคัญที่ทุก ๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ออกมาใช้เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การสร้างความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกในเรื่องประชาธิปไตย และให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง หน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง การสร้างการยอมรับในเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี การดำรงรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้อง ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร ผู้นำชุมชน บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง จึงเป็นภาระหน้าที่สำคัญยิ่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับพื้นที่ จังหวัดน่าน สนง.กกต.ประจำจังหวัดน่าน กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ.2564 ในพื้นที่ 11 อำเภอ 18 เทศบาลตำบล และ 1 เทศบาลเมือง ที่มีการเตรียมการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2563หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเลือกตั้ง สามารถติดต่อได้ที ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลเมืองน่าน งานกิจการสภา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ โทร.054-710234 ต่อ 133 โทรสาร.054-771630 ต่อ 133

ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม กรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

Next Post

จ.อยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดบริจาคโลหิต ช่วยเหลือวิกฤติโลหิตขาดแคลน

Post Views: 214 จ.อยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดบริจาคโลหิต […]

You May Like

ข่าวภูธร