พิษณุโลก”ณรงค์ ภัยกำจัด” รับไม้ต่อ”มังกร จีนด้วง”นั่งเก้าอี้นายกสมาคมสื่อฯ คนใหม่

admin2

พิษณุโลก”ณรงค์ ภัยกำจัด” รับไม้ต่อ”มังกร จีนด้วง”นั่งเก้าอี้นายกสมาคมสื่อฯ คนใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 10.00 น.ที่โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอกวัชรพงษ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังวัดพิษณุโลก รอง ผอ. กอ.รมน.จว.พ.ล.ฝ่ายทหาร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก ตามข้อบังคับ หมวด 7 ข้อ 28 โดยมีวาระสำคัญ เพื่อแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลให้สมาชิกรับทราบ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ แทนนายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก ที่ครบวาระ 2 สมัยๆ ละ 2 ปี ต้องเว้นวรรค นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคม รักษาการนายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงข้อบังคับให้สมาชิกได้รับทราบและการประชุมได้ปฏิบัติตามข้อบังคับทุกประการ และกล่าวว่าผู้มีสิทธิ์เลือกนายกฯ ต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้น ซึ่งในวันนี้เข้าร่วมจำนวน 15 คน พร้อมทั้งให้เสนอชื่อสมาชิกสามัญผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปรากฏว่านายสมพงษ์ คำสอน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชากร ได้เสนอชื่อนายณรงค์ ภัยกำจัด บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.สันติภาพ และเจ้าของเพจสันติภาพออนไลน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ  โดยที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อผู้อื่นแต่อย่างใด สมาชิกสามัญจึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นนายณรงค์ ได้เลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 15 คน ตามข้อบังคับ นายณรงค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกสามัญทุกคน ที่มอบความไว้วางใจพร้อมที่จะนำสมาคมฯ ให้เป็นที่พึ่งของสังคมในฐานะสื่อมือาชีพ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ด้าน นายสุรสีห์  โมกข์เกียรติคุณ บก.เพจสมรภูมิข่าวด่วนโพสต์-ออนไลน์ ในฐานะประชาสัมพันธ์สมาคมฯ กล่าวว่า หลังจากนี้จะได้รายงานการประชุมตามขั้นตอนข้อบังคับ ตลอดจนรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะนายทะเบียน เพื่อแต่งตั้งต่อไป สำหรับรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆมีดังนี้ 1.นายณรงค์ ภัยกำจัด บก.เพจสันติภาพออนไลน์ นายกสมาคมฯ 2.นายนิธิศ ปรุงศักดิ์  ปชส.ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม อุปนายกคนที่ 13.นายสมพงศ์ คำสอน  บก.น.ส.พ.ประชากร อุปนายกคนที่ 2 4.นายสุพิณ ปานวัง ผู้สื่อข่าวช่อง 7 สี ประจำจังหวัดพิษณุโลก อุปนายกคนที่ 3 5.นายอนุชา คำมา ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.ข่าวสด ประจำจังหวัดพิษณุโลก  อุปนายกคนที่ 4 6.นางรชยา ตั้งแต่ง ผอ.สถานีวิทยุคลื่นคนมีความสุข FM 97.25 MHz และสถานีฟิวส์เจอร์เรดิโอ FMz 90.50 MHz อุปนายกคนที่ 5 7.นายพิษณุ เสามี ผจก.หจก.เมืองพรหมเรดิโอ  อุปนายกคนที่ 6

8.นางสาวจารุพร อาภาภิวัฒน์ ผอ.สถานีวิทยุคนของแผ่นดินนเรศวร FM 100.50 MHz  เลขานุการ 9.นายสำเริง ภัยกำจัดบก.น.ส.พ.สันติภาพ เหรัญญิก
10.นายสืบศักดิ์ บัวด้วง ผอ.สถานีวิทยุ Fm.105.25 MHz นายทะเบียน
11.นายประพฤติ  ยอดไพบูลย์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา พิษณุโลก  จรรยาบรรณ 12.นางสาวพรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว ปฏิคม 13.นายประดับ สุริยะ ผอ.สถานีวิทยุบางระกำเรดิโอ 99.75 MHz วิชาการ 14.นายสุรสีห์ โมกข์เกียรติคุณ บก.เพจสมรภูมิข่าวด่วนโพสต์-ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ 15.นายมังกร จีนด้วงบก.northernnewsthailand.com  และ ผจก.หจก.ภามีโชค เจ้าของสถานีวิทยุคนของแผ่นดินนเรศวร FM 100.50 MHz กรรมการกลาง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พะเยา ชาวบ้าน ระดมกำลังลุงวัย73ปี ติดท่อระบายน้ำ

Post Views: 158 พะเยา ชาวบ้าน ระดมกำลังลุงวัย73ปี […]

ข่าวภูธร