อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รางวัลเกียรติยศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม แหนบทองคำ ประจำปี

admin2

อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รางวัลเกียรติยศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม แหนบทองคำ ประจำปี 2561,2562,2563 และ 2564 ประจำปี 2561 กำนันยอดเยี่ยม นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลงาน ดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเปือย ชนะเลิศหมู่บ้านนวัติวิถี 1 ใน 50 ของประเทศ ประจำปี 2562 ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายคำแพง จันทหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านไร่ขี หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลงานดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการบ้านสวย เมืองสุข ชนะเลิศระดับเขต โครงการบ้านสวย เมืองสุข รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค โครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2563 ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
นายวิไกร เดชอุดม ผู้ใหญ่บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลงานดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้าน 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดีชนะเลิศระดับจังหวัด ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการบ้านสวย เมืองสุข ชนะเลิศระดับเขต โครงการบ้านสวย เมืองสุข รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคโครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2564 ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายอุดร โครตหา ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลงานดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็น บ้านสวย เมืองสุข เดิม รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองหมู่บ้าน อยู่เย็น

เอกชัย โปธา บก.ข่าวภูธร รายงาน

Next Post

ว.อาชีวศึกษาภูเก็ต เดินหน้า จัดหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติ เตรียมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Post Views: 195 ว.อาชีวศึกษาภูเก็ต เดินหน้า จัดหลั […]

ข่าวภูธร