จ. นราธิวาส นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชที่ 7 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส (ป.ป.ช. นราธิวาส) ร่วมประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ มาตรการเฝ้าระวังการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้) ระยะที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประเด็นติดตามการตรวจราชการในวันนี้ ประกอบด้วย 1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2. การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กับ โครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 3. การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 4. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 7. โครงการหรือกิจกรรม ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้ 8. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ จุดที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังกลุ่มทอผ้าบ้านไทยสุข ภายในวัดชนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานการทอผ้า “มัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จุดที่ 2 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ ติดตามผลการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเยี่ยมชมการทำแคปวัว ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จุดที่ 3 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นางนูร์ไอนี หะมะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จุดที่ 4 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ กำหนดลงพื้นที่ติดตาม กิจกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามประเด็นการตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับทราบปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ต่อไป ข่าว แมะอานิง สะอะ จ. นราธิวาส

admin2

จ. นราธิวาส นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชที่ 7 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส ป.ป.ช. นราธิวาส ร่วมประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ มาตรการเฝ้าระวังการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล งบเงินกู้ ระยะที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ประเด็นติดตามการตรวจราชการในวันนี้ ประกอบด้วย1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2. การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กับ โครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 3. การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 4. การดำเนินงาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การมอบและการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
7. โครงการหรือกิจกรรม ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้
8. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
จุดที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังกลุ่มทอผ้าบ้านไทยสุข ภายในวัดชนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานการทอผ้า มัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จุดที่ 2 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ ติดตามผลการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นพต. ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และเยี่ยมชมการทำแคปวัว ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จุดที่ 3 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางนูร์ไอนี หะมะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จุดที่ 4 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ กำหนดลงพื้นที่ติดตาม กิจกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามประเด็นการตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับทราบปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ต่อไป

ข่าว แมะอานิง สะอะ จ. นราธิวาส

Next Post

จ. นราธิวาส นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจ

Post Views: 204 จ. นราธิวาส นายกิติพล เวชกุล ผู้ตร […]

ข่าวภูธร