กอ.รมน.จังหวัดเชียงรายส่งมอบโครงการ บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำ

admin2

กอ.รมน.จังหวัดเชียงรายส่งมอบโครงการ บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ในกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม และกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เมื่อเช้าวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิตหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายโดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร กำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงราย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ผู้แทนนายอำเภอเมืองเชียงราย ปลัด อบต.ห้วยชมภู ผู้นำท้องที่ กำนันตำบลห้วยชมภู เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงทั้งนี้ ภายหลังประกอบพิธีเปิดงานแล้ว ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ยคอก เเละอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรในพื้นที่โรงเรียน เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างการเรียนรู้การปฏิบัติได้จริงให้กับเด็กนักเรียนและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนและครอบครัวอีกด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีการเรียนรู้พัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมและมีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน อันเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติจากชุมชนต้นแบบและนำไปถ่ายทอดในชุมชนเพื่อพัฒนาจิตใจของประชาชนให้มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีความเสียสละต่อชุมชนทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดองซึ่งเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอันจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติโดยได้กำหนดพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ครูใหญ่ และคณะครูโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงและสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมใจ ร่วมแรง ร่วมมือกันดำเนินการด้วย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จ. นราธิวาส นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชที่ 7 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส (ป.ป.ช. นราธิวาส) ร่วมประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ มาตรการเฝ้าระวังการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้) ระยะที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประเด็นติดตามการตรวจราชการในวันนี้ ประกอบด้วย 1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 2. การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กับ โครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 3. การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 4. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 7. โครงการหรือกิจกรรม ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้ 8. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ จุดที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังกลุ่มทอผ้าบ้านไทยสุข ภายในวัดชนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานการทอผ้า “มัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จุดที่ 2 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ ติดตามผลการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเยี่ยมชมการทำแคปวัว ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จุดที่ 3 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นางนูร์ไอนี หะมะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จุดที่ 4 ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ กำหนดลงพื้นที่ติดตาม กิจกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามประเด็นการตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับทราบปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ต่อไป ข่าว แมะอานิง สะอะ จ. นราธิวาส

Post Views: 152 จ. นราธิวาส นายกิติพล เวชกุล ผู้ตร […]

ข่าวภูธร