อุบลฯ แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมติดคามความมั่นคง ในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

admin2

อุบลฯ แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมติดคามความมั่นคง ในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 16 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น ด้านเศรษกิจ สังคม การเมือง และภัยพิบัติต่าง ๆ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดอุบลราชธานี พันเอก วิชิต มักการุณ รองผู้บัญชา

มณฑลทหารบกที่ 22 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายทหาร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงปัญหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความด้านคงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การสร้างความปลอดภัยจากพื้นที่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Next Post

ลพบุรี สุดคึกคักกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ฯ

Post Views: 133 ลพบุรี สุดคึกคักกิจกรรมเสริมสร้างค […]

ข่าวภูธร