ร้อยเอ็ด พม.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากล 2563 “สร้างแล้วคืน ให้สังคม

admin2

ร้อยเอ็ด พม.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากล 2563 “สร้างแล้วคืน ให้สังคมดีกว่า ้ฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึกว่าเดิม
เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ 16 ก.พ.2564 ณ หอประชุมพระราชธรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันคนพิการสากล 2563 นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน คนพิการเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต่อ เพื่อเป็นการรำลึกถึง วันที่สมัชชใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ เพื่อให้คนพิการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ สำหรับวันคนพิการสากลในปี /2563 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน cr:ก้า วิเศษ นันทศรี

Next Post

ร้อยเอ็ด กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด.เปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำ

Post Views: 134 ร้อยเอ็ด กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด.เปิดโ […]

ข่าวภูธร