กกต.แพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

admin2

กกต.แพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี กับเทศบาลเมืองแพร่และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่เป็นประธาน นายกฤษณ์ ไชยมาลา รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี กับเทศบาลเมืองแพร่และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งสำหรับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบล ทั้ง 26 แห่ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีความการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ลดความขัดแย้งและทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์มี

นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้ผู้สมัคร และผู้สนับสนุนยอมรับในเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี รักษาความเป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนการลดหรือระงับเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด การจัดกิจกรรมในวันนี้มีเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลผู้สมัครนายกเทศมนตรีผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองแพร่และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งในส่วนผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่มีผู้สมัครนายก 3 คนและสมาชิกสภา 2 กลุ่มการเมืองในส่วนของเทศบาลตำบลมีผู้สมัครนายกและสมาชิกสภา 4 กลุ่มการเมือง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด กท.วัฒนธรรม ปธ.ฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้า

Post Views: 117 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด กท.วัฒ […]

ข่าวภูธร