สุโขทัย-เสริมทัพเปิดอบรม รุ่นที่ 8 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่

admin2

สุโขทัย-เสริมทัพเปิดอบรม รุ่นที่ 8 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอศรีสำโรง โครงการ โคก หนอง นา โมเดล สร้างองค์ความรู้ สู่ความยั่งยืนของชุมชนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ วัดสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน โดยจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยแบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 2 จุด ประกอบด้วยจุดที่หนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน อาศรมพระธรรมจาริก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย และ ณ จุดปัจจุบัน ณ วัดสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นพต. และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 5 วัน 4 คืน มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 113 คน ได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องและปฏิบัติได้จริง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ จึงขอนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือน HLM นำองค์ความรู้ หลักการ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง และนำไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในพื้นที่ชุมชน เป็นต้นแบบแก่ชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมคนในชุมชน จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มจากตัวเราก่อนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งจะเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและรอดพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ และที่สำคัญจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชน ต่อไป

ในการนี้นายบรรพจน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ กล่าวรายงาน โดยมีพัฒนาการอำเภอศรีสำโรง เครือข่ายผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ถอดบทเรียนผ่านสื่อ การฝึกครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 8 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภออำเภอศรีสำโรง อำเภอบ้านด่านลานหอย ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 73 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 40 คน รวม 113 คน อบรมระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

กองทัพภาคที่ 3 จับมือกระทรวงมหาดไทย นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 

Post Views: 181 กองทัพภาคที่ 3 จับมือกระทรวงมหาดไท […]

ข่าวภูธร