สุโขทัย-อำเภอศรีสัชนาลัยจัดงานวันส้มเขียวหวานและเทศกาลอาหารพื้นบ้าน

admin2

สุโขทัย-อำเภอศรีสัชนาลัยจัดงานวันส้มเขียวหวานและเทศกาลอาหารพื้นบ้าน

อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประชากรมีประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอาชีพทำสวนผลไม้ เช่น ส้มเขียวหวาน ลางสาด ลองกอง ทุเรียน ฯลฯ ซึ่งการปลูกส้มเขียวหวานมีจำนวนพื้นที่การเพาะปลูกกว่า 30,000 ไร่
อำเภอศรีสัชนาลัย จึงร่วมกับจังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัยทั้ง 9 แห่ง โดยมีสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร อพท.4 ให้การสนับสนุน ร่วมกันจัดงาน วันส้มเขียวหวานและเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ประจำปี 2564” ขึ้น นายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัขนาลัย กล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการจัดหาแหล่งจำหน่ายหรือเครือข่ายในด้านการตลาด และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ ตามนโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงที่ผ่านมา
งานส้มเขียวหวานและเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้า
ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 5 วัน 5 คืน
รูปแบบกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดซุ้มแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยที่มีความหลากหลาย การประกวดส้มเขียวหวานของดีศรีสัชนาลัย การแสดงนักเรียน และการประกวดหนุ่มชาวสวนศรีสัชนาลัย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP นวัติวิถี และผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผลไม้ สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านราคาถูก เทศกาลอาหารพื้นบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้หาได้อย่างจุใจ ในการนี้อำเภอศรีสัชนาลัยจึงขอเชิญเที่ยวชมงาน งานส้มเขียวหวานและเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ประจำปี 2564 ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัยโทร. 0-5567-1466 และ 0-5567-1098

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย รายงาน

Next Post

สุโขทัย- Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

Post Views: 212 สุโขทัย- Kick off การป้องกันและแก้ […]

ข่าวภูธร