พช.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

admin2

พช.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดแพร่ กิจกรรมคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม เพื่อ
1เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่
2 เพื่อเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดแพร่ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 3 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่
โดยมีคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564ประกอบด้วย
– นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ นายบันเทิง ถิ่นฐาน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ นางอรวรรณ คำเหมือง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
นายจิรพงษ์ วางวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 นายภคพล เป็นใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ พื้นที่ประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นตัวแทนของอำเภอทั้ง 8 อำเภอๆละ 1 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1บ้านบุญเจริญ หมู่ 1 ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ 2 บ้านแม่ปานใน หมู่ 3 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง 3 บ้านแม่ทะ หมู่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง 4 บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 5 บ้านอุทธรณ์ หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ 6 บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น 7 บ้านสบเกิ๋ง หมู่ 1 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น 8 บ้านปงป่าหวาย หมู่ 7 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย เมืองแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พะเยา ผู้ว่าฯ ถึงอนิจกกรม ด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี

Post Views: 95 พะเยา ผู้ว่าฯ ถึงอนิจกกรม ด้วยโรคมะ […]

ข่าวภูธร