องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

admin2

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม อบต.ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน นายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัด อบต.ไชยสถาน นายชัยชาญ กุลเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอบต.ไชยสถาน และได้รับเกียรติจากนายสมชาย สิทธิกา เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร เป็นตัวแทนนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถานได้ให้การต้อนรับอาจารย์ทิฐิรัฐ รุ้งแก้ว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จำนวน 18 คน เพื่อปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลของตำบล (Community Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาแบบมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล โดยระบุประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อบูรณาการโครงการ (System Integrator) ของตำบล โดยประสานงานและทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการต่อยอดเชื่อมโยงโครงการสมาร์ทตำบล ของอบต.ไชยสถานที่ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในขณะนี้ และภายในตำบลในด้านองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล และเพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “การจ้างงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และ

นักศึกษา ตามภารกิจหน้าที่ ขอบเขตงานตามโครงการดังกล่าว และเพื่อประชุมหารือชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเตรียมความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป
/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

Next Post

ปิดล้อม661จุดทั่วภาคเหนือ ยึดทรัพย์กว่าร้อยล้านบาท

Post Views: 94 ปิดล้อม661จุดทั่วภาคเหนือ ยึดทรัพย์ […]

ข่าวภูธร